Codexy / kaps. tvrda 30 x 10mg


N02AA05 / snažan uticaj leka na psihofizičke sposobonsti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama ( oksikodon-hlorid )

NOSILAC DOZVOLE: Actavis d.o.o.

narkoanalgetik

§ opojne droge (obavezno propisivanje recepta u duplikatu, vođenje evidencije o propisivanju i izdavanju; duplikat Rp mora biti označen sa „kopija”) SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana